O nás


Čo je Ober Nussdorf

 • Združenie pôsobiace na území intravilánu a extravilánu obce Horné Orešany, ako aj v širšom malokarpatskom regióne.
 • Združenie, ktoré vychádzajúc zo samotného názvu sa zameriava na Obec Horné Orešany, ktorá niesla v minulosti okrem iných aj názov Ober Nussdorf.
 • Zachovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom tradícií, zvykov, miestnych pomenovaní atď.
 • Nezisková, nepolitická, dobrovoľná, záujmová a verejnoprospešná mimovládna organizácia združujúca občanov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji Obce a jeho širokého okolia.

Náš tím

Členstvo vekovo neobmedzujeme a aktuálne sú našimi členmi osoby vo veku od 8 do nekonečna rokov.

Ako fungujeme

 • Sme nezisková organizácia, preto všetky naše činnosti rozvíjame na základe nezištnosti, dobrovoľnosti, bez nároku na finančnú odmenu a na realizáciu projektov podávame granty, prostredníctvom ktorých financujeme nákup materiálu a realizáciu
 • Fungujeme na dobrovoľnej báze bez nároku na honorár

Naše aktivity

 • Realizovali sme niekoľko projektov
 • Pripravujeme podklady pre ekovýchovu mládeže
 • Plánujeme výskumy zamerané na históriu a prostredie okolia našej obce

Naša publikačná činnosť

 • štúdie
 • manuály
 • letáky
 • monografie
 • Kišbír – newsletter

Naša filozofia a ciele

Chceme aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život občanov obce Horné Orešany a vytvárať nástroje na zachovávanie, regeneráciu, ochranu a rozvoj územia a za zachovávanie hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov, kultúrnu činnosť, združovanie a organizovanie ľudí sympatizujúcich s jej cieľmi a poslaním združenia.

 • vytváranie podmienok pre napĺňanie potrieb občanov, rozvojom kultúrno-spoločenských aktivít s cieľom pozitívnej propagácie,
 • aktívna účasť na tvorbe a rozvoji územia v spolupráci s verejnou a štátnou správou a odbornými organizáciami,
 • osveta a praktická realizácia aktivít prospievajúcich ochrane životného a sociálneho prostredia ľudí,
 • vypracovávanie, realizácia, propagovanie a presadzovanie takých projektov, ktoré napĺňajú ciele a poslanie združenia,
 • konzultačná, publikačná a edičná činnosť v súlade s cieľmi a poslaním združenia,
 • organizovanie, podpora, rozvíjanie a propagácia aktivít na miestnej úrovni v komunitnej oblasti, skultúrňovanie prostredia, propagácia rodinných aktivít,
 • združovať osoby so záujmom o aktivity vo vyššie uvedených oblastiach,
 • trvalo udržateľný rozvoj obce,
 • podpora a vzdelávanie detí a mládeže,
 • obnova a záchrana prírodných a kultúrnych pamiatok, oživovanie a zachovávanie tradičných remesiel a tradícií,
 • rozvoj a pozdvihnutie kultúrnej a duchovnej úrovne občanov obce, vytváranie prostredia, podmienok a podpora rozvoja vidieckej turistiky, agroturistiky, cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
 • oživenie záujmu mládeže a obyvateľstva o kultúrne, spoločenské, športové, historické a iné dianie v obci a regióne,
 • vytvorenie siete spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami,
 • rozvoj komunitného života a participácia občanov vo veciach verejných,
 • záchranu tradičných ovocných drevín v širšom regióne Malých Karpát.
 • organizovať a usporadúvať odborné semináre, kurzy, školenia, konferencie, tvorivé dielne, tábory a malé i veľké kultúrne a spoločenské podujatia súvisiace s poslaním združenia,
 • organizovať verejné zbierky na záchranu a obnovu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok v obci a regióne,
 • organizovať a usporadúvať workshopy so zameraním na záchranu, obnovu a rekonštrukciu kultúrnych historických pamiatok a na záchranu prírodných pamiatok,
 • neformálne vzdelávať deti a mládež so zameraním na kultúrne a historické dedičstvo,
 • spracovávať a realizovať projekty,
 • popularizovať výsledky činnosti združenia prostriedkami komunikácie – publikačnou, edičnou a propagačnou činnosťou,
 • vykonávať výskum, poskytovať odborné poradenstvo a podporu iným osobám a subjektom s podobnými záujmami,
 • vytvárať sieť ľudí a organizácií na podporu záujmov,
 • získavať granty pre jednotlivé činnosti a programy a získavať sponzorov z radov súkromných podnikateľov vo forme vecných a finančných darov,
 • mapovať, identifikovať a zachraňovať tradičné ovocné dreviny,
 • prevádzkovať pamätnú izbu.